Mắm Ruốc - Bảy Đông là cơ sở sản xuất mắm ruốc lớn và có tiếng tại Đảo Ngọc Phú Quốc .NGON - HỢP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - GIÁ HỢP LÝ .